Tin tức‎ > ‎

Tuyển sinh khóa học Kế toán thực hành miễn 100% học phí

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KẾ TOÁN HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ HÀ NỘI
(Trường công lập)
Thông báo tuyển sinh lớp học theo dự án 
Lớp kế toán thực hành miễn 100% học phí cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng gia đình làm nông nghiệp 
Liên hệ: 0986.425.099 - 024.6260.1456

NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

Phần 1: Nguyên lý kế toán + Kế Toán Tài Chính

Bản chất của kế toán

 • Quy trình hoạt động của một công ty (Từ lúc thành lập và các thủ tục ban đầu cho đến khi xác định kết quả kinh doanh)
 • Khái niệm kế toán; Chức năng của kế toán; Đối tượng sử dụng thông tin kế toán
 • Quy trình kế toán (Từ lúc phát sinh nghiệp vụ => Lập chứng từ => Ghi sổ => Khóa sổ => Lập bảng cân đối số phát sinh => Lập báo cáo tài chính và Lập quyết toán thuế TNDN).
 • Giới thiệu Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam dùng để theo dõi các đối tượng kế toán
 • Giới thiệu Chứng từ kế toán và Hệ thống sổ sách kế toán (Sổ NKC, Sổ cái, Sổ chi tiết, Sổ quỹ). Bản chất của sổ sách kế toán từ Tài khoản loại 1 đến Tài khoản loại 9
 • Giới thiệu về Nguyên tắc hạch toán kế toán kép

Xin lưu ý: Tất cả bài viết về này chúng tôi tổng hợp theo chương trình đào tạo kế toán tổng hợp thực hành tại Kế Toán Thuế An Tâm và chúng tôi chuyển tất cả bài học dạng bài viết + video cho người học với mục đích giúp người chưa biết kế toán làm được kế toán và giúp người đã biết kế toán làm giỏi kế toán.

Kế toán vốn bằng tiền

 • Tài khoản sử dụng vốn bằng tiền; Tính chất của từng tài khoản; Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền
 • Chứng từ kế toán sử dụng trong một số trường hợp của một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tài khoản vốn bằng tiền
 • Làm bài tập về tài khoản vốn bằng tiền của một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
 • Thực hành viết phiếu thu, phiếu chi tiền mặt và Viết UNC và Viết Sec; Viết giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà Nước.

Kế toán tài sản cố định; Khấu hao TSCĐ; CCDC; Chi phí trả trước

 • Khái niệm Tài sản cố định. Khấu hao tài sản cố định. Giới thiệu thông tư về khấu hao tài sản cố định
 • Khái niệm về CCDC; Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn
 • Tài khoản để theo dõi tài sản cố định;Khấu hao tài sản cố định ; CCDC và Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn.
 • Kết cấu của tài khoản và Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.
 • Chứng từ kế toán để ghi nhận tăng và ghi nhận giảm của những tài khoản trên trong một số trường hợp cụ thể liên quan đến tài sản cố định, chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn, công cụ dụng cụ (Ví dụ tăng do mua trả ngay, mua chịu, tăng do đầu tư góp vốn, tăng do tự sản xuất….)
 • Thực hành làm bài tâp

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

 • Khái niệm tiền lương và cách tính lương của một số trường hợp cụ thể
 • Các dạng hợp đồng lao động (Hợp đồng lao động trên 3 tháng và Hợp đồng lao động dưới 3 tháng). Xây dựng hệ thống thang bảng lương đóng BHXH; Xây dựng hệ thống thang bảng lương thu nhập; Xây dựng quy chế tiền lương và tiền thưởng.
 • Tài khoản để theo dõi sự biến động của tiền lương và các khoản trích theo lương
 • Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán
 • Chứng từ kế toán để ghi nhận tăng và ghi nhận giảm của những tài khoản trên trong một số trường hợp cụ thể

Kế toán hàng tồn kho

 • Khái niệm hàng tồn kho
 • Khái niệm về giá gốc hàng tồn kho; Giá trị thuần có thể thực hiện được.
 • Tài khoản sử dụng và Kết cấu của tài khoản; Sơ đồ tóm tắt hạch toán kế toán.
 • Chứng từ kế toán sử dụng trong một số trường hợp tăng và giảm hàng tồn kho.

Kế toán bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu + Doanh thu hoạt động tài chính + Chi phí tài chính + Kế toán các khoản thu nhập khác + Chi phí khác

 • Khái niệm về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Tài khoản sử dụng khi bán hàng và cung cấp dịch vụ, kết cấu của tài khoản; Bộ chứng từ của nghiệp vụ bán hàng
 • Thời điểm nào thì xuất hóa đơn cho khách hàng?
 • Bài tập vận dụng và bài giải liên quan đến kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Các trường hợp khác không phải bán hàng và cung cấp dịch vụ nhưng hàng hóa và thành phẩm của công ty vẫn giảm (xuất biếu tặng, xuất tiêu dùng nội bộ,…) thì xử lý như thế nào?
 • Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng như theo dõi công nợ
 • Cách sử dụng tài khoản doanh thu hoạt hoạt động tài chính (TK 515) và Chi phí hoạt động tài chính (TK 635)
 • Cách sử dụng tài khoản Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Bài tập làm thêm liên quan đến doanh thu (TK 511, 515), thu nhập khác (TK 711) cũng như các khoản chi phí

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành

 • Tại sao phải tính giá thành? Những doanh nghiệp nào tính giá thành?
 • Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành
 • Tài khoản liên quan đến việc tính giá thành. Cách hạch toán của những tài khoản liên quan đến việc tính giá thành
 • Quy trình tính giá thành
 • Cách đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính trị giá sản phẩm hoàn thành
 • Các phương pháp tính giá thành (1): phương pháp giản đơn
 • Các phương pháp tính giá thành (2): phương pháp hệ số
 • Các phương pháp tính giá thành (3): phương pháp loại trừ sản phẩm phụ
 • Các phương pháp tính giá thành (4): phương pháp tỷ lệ
 • Các phương pháp tính giá thành (5): phương pháp phân bước
 • Các phương pháp tính giá thành (6): phương pháp đơn đặt hàng
 • Các ví dụ cụ thể bằng hình ảnh minh họa về các phương pháp tính giá thành của một số loại hình doanh nghiệp. (SƯU TẦM)
 • Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

Kế toán các nghiệp vụ cuối kỳ + Kết chuyển xác định KQKD

 • Thực hiện các bút toán cuối kỳ (Gồm bút toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn; Phân bổ chi phí trả trước dài hạn; Bút toán tiền lương và các khoản trích theo lương;Bút toán kết chuyển thuế VAT đầu vào và đầu ra; Các bút toán về điều chỉnh cuối kỳ gồm tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định nếu có. Cộng với các nghiệp vụ về đối chiếu công nợ, các bút toán lập dự phòng)
 • Thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí và kết chuyển doanh thu để xác định kết quả kinh doanh

Lập báo cáo tài chính

 • Mục đích của Báo cáo tài chính
 • Ý nghĩa của từng báo cáo tài chính cũng như trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính
 • Cách lập báo cáo tài chính (Gồm bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính) trên bộ báo cáo tài chính thực tế của Công ty.
 • Giải bài tập lập báo cáo tài chính và giải đáp các vướng mắc của học viên

Phần 2: Chính sách thuế + Hóa đơn chứng từ + Khai báo thuế

Hóa đơn – chứng từ – thuế môn bài

 • Các công việc kế toán và thuế cần phải làm tại một doanh nghiệp mới thành lập
 • Làm sao để doanh nghiệp có được hóa đơn tài chính để sử dụng?
 • Hướng dẫn lập và kê khai thuế môn bài qua mạng
 • Hướng dẫn thủ tục khai thuế ban đầu
 • Cách phân biệt các loại hóa đơn
 • Khi nào thì chúng ta bắt đầu viết hóa đơn cho khách hàng?
 • Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như thế nào?
 • Cách viết hóa đơn mà mặt hàng nhiều hơn số dòng trên hóa đơn
 • Xử lý các trường hợp viết sai các chỉ tiêu trên hóa đơn
 • Hàng bán bị trả lại thì xử lý về mặt hóa đơn như thế nào cũng như cách kê khai thuế?
 • Trường hợp mua hàng hóa từ 200 ngàn trở lên cho mỗi lần mua mà người mua hàng không lấy hóa đơn thì sẽ xử lý như thế nào?
 • Một số tình huống về hóa đơn cần tham luận thêm
 • Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn
 • Hướng dẫn gửi mẫu hóa đơn qua mạng
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Hướng dẫn báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn
 • Hướng dẫn tra cứu thông tin hóa đơn
 • Thời gian nộp của tất cả các tờ khai của từng sắc thuế (Môn bài, VAT, PIT, CIT).
 • Hướng dẫn Cài đặt phần mềm HTKK, Phần mềm ảo Cute PDF; JAVA để Kê khai thuế online

Thuế GTGT
Phần 1: Chính sách thuế GTGT (Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế GTGT).

  • Khái niệm thuế GTGT. Phân biệt kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
  • Đối tượng tính thuế GTGT
  • Điều kiện để hóa đơn GTGT đầu vào được khấu trừ
  • Thời gian kê khai và nộp thuế theo tháng và theo quý
  • Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trên HTKK

Phần 2:Các trường hợp kê khai thuế GTGT bổ sung trên HTKK bằng hình ảnh minh họa

   • Kê khai bổ sung là gì, khi nào thì làm kê khai bổ sung và các trường hợp kê khai sai
   • Trường hợp hóa đơn GTGT đầu vào bị kê khai sai ảnh hưởng đến số tiền và trường hợp kê khai sai không ảnh hưởng đến số tiền
   • Trường hợp hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót thì có phải kê khai bổ sung tại tháng bị bỏ sót hay không?
   • Trường hợp hóa đơn đầu ra bị kê khai sai ảnh hưởng đến số tiền và trường hợp kê khai sai không ảnh hưởng đến số tiền
   • Trường hợp hóa đơn đầu ra bị bỏ sót thì có làm kê khai bổ sung hay không?
   • Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo tháng (Gồm tờ khai và bảng kê mua vào bán ra và Tờ khai thuế GTGT) trên hóa đơn thực tế tại một doanh nghiệp.
   • Bài tập khai thuế GTGT tháng 01 và tháng 02/2013 của công ty Hà Trung
   • Các trường hợp kê khai bổ sung thuế GTGT
   • Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo tháng trong trường hợp doanh nghiệp có 2 lĩnh vực kinh doanh (một lĩnh vực chịu thuế GTGT và một lĩnh vực không chịu thuế GTGT).
   • Hướng dẫn kê khai thuế GTGT trong trường hợp có bán hàng vãng lai ngoại tỉnh
   • Giải thích một số trường hợp kê khai thuế GTGT trong trường hợp Công ty có chí nhánh khác tỉnh thành và trong trường hợp cùng tỉnh thành.
   • Hướng dẫn kê khai điều chỉnh bổ sung khi đã gửi Tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế

Thuế TNCN
Phần 1: Chính sách thuế TNCN (Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế TNCN)

   • Đối tượng nộp thuế TNCN
   • Thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm những khoản thu nhập nào?
   • Thu nhập miễn thuế TNCN gồm những khoản nào?
   • Kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý?
   • Thời hạn kê khai và thời hạn nộp thuế TNCN
   • Công thức tính thuế TNCN
   • Đối tượng quyết toán thuế TNCN gồm những đối tượng nào?
   • Cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN
   • Công thức quyết toán thuế TNCN phải nộp cả năm từ tiền lương tiền công
   • Thủ tục hồ sơ quyết toán thuế TNCN
   • Hoàn thuế thu nhập cá nhân
   • Thủ tục đăng ký MST TNCN, Thủ tục đăng ký giảm trừ người phụ thuộc
   • Những khoản thu nhập chịu thuế TNCN và những khoản thu nhập không chịu thuế TNCN
   • Cách tính thuế TCCN từ tiền lương tiền công, Thuế TNCN của thu nhập từ kinh doanh (cụ thể là cho thuê nhà), Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn. Cách kê khai trên phần mềm HTKK và cách nộp Tờ khai thuế qua mạng IHTKK
   • Hướng dẫn cách tính và kê khai thuế trong trường hợp người nước ngoài không phải là cá nhân cư trú tại Việt Nam trên phần mềm HTKK và cách nộp tờ khai thuế TNCN qua mạng IHTKK
   • Hướng dẫn cách viết giấy nộp tiền thuế TNCN

Phần 2: Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN và cách kê khai trên phần mềm HTKK

   • Hướng dẫn đăng ký mã số thuế TNCN
   • Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK trong trường hợp ủy quyền và trong trường hợp không ủy quyền bằng bài tập cụ thể. Và hướng dẫn nộp Tờ khai thuế TNCN qua mạng trên IHTKK
   • Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN của người lao động là người nước ngoài trong nhiều trường hợp bằng bài tập cụ thể (Lần đầu tiên đến VN và đi về trong năm dương lịch, Lần đầ tiền đến Việt Nam nhưng trong năm dương lịch thì không phải là cá nhân cư trú nhưng tính trong 12 tháng liên tục là cá nhân cư trú tại Việt Nam; Lần đầu tiên đến Việt Nam và tính trong năm dương lịch là cá nhân cư trú nhưng đến 31/12 cá nhân vẫn chưa rời khỏi Việt Nam….)
   • Hướng dẫn về kê khai bổ sung khi đã nộp Tờ khai Quyết toán thuế TNCN cũng như Tờ khai tạm tính thuế TNCN hàng tháng cho Cơ quan thuế.

Thuế TNDN
Phần 1: Chính sách thuế TNDN (Cập nhật chính sách thuế mới nhất về thuế TNDN)

   • Khái niệm thuế TNDN và đối tượng Nộp thuế TNDN
   • Công thức tính thuế TNDN
   • Cách chuyển lỗ của những năm trước vào năm tính thuế hiện hành
   • Chuyển lỗ lấy từ thu nhập chịu thuế hay thu nhập tính thuế
   • Cách điền phụ lục chuyển lỗ 03-2A trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Phần 2: Hướng dẫn kê khai THUẾ TNDN TẠM TÍNH và TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN NĂM TRÊN BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỰC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP

   • Hướng dẫn kê khai tạm tính thuế TNDN theo mẫu 01A và mẫu 01B trên phần mềm HTKK và hướng dẫn kê khai thuế qua mạng IHTKK
   • Hướng dẫn Lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN và một số Phụ lục kèm theo tờ khai Quyết toán thuế TNDN trên phần mềm HTKK và hướng dẫn kê khai thuế qua mạng IHTKK
   • Hướng dẫn xử lý trường hợp đã nộp đã khai cho cơ quan thuế mà phát hiện sai thì xử lý như thế nào?

Phần 3: Thực hành kế toán trên phầm mềm kế toán dựa trên bộ chứng từ thực tế tại doanh nghiệp + In sổ sách kế toán

  • Hướng dẫn thực hành kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trên phần mềm kế toán.Cách lập chứng từ Phiếu thu; Phiếu chi; Ủy nhiệm chi và Sec, Giấy nộp tiền, Phiếu đề nghị tạm ứng và thanh toán tạm ứng. Hướng dẫn Quy trình thu chi tại doanh nghiệp.
  • Hướng dẫn thực hành kế toán vật tư và hàng hóa trên phần mềm kế toán. Cách lập chứng từ phiếu nhập kho; Phiếu xuất kho. Cách lập Bảng tổng hợp nhập xuất tồn và cách cân đối hàng tồn kho. Quy trình nhập xuất kho. Quy trình mua hàng. Quy trình bán hàng.
  • Hướng dẫn thực hành kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ trên phần mềm kế toán. Cách lập bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định. Cách lập bảng phân bổ công cụ dụng cụ và Chi phí trả trước ngắn hạn +Dài hạn
  • Hướng dẫn thực hành kế toán phân hệ tổng hợp trên phần mềm kế toán. Hướng dẫn thực hành kế toán các bút toán cuối kỳ và bút toán kết chuyển trên phần mềm.
  • Hướng dẫn cách đối chiếu số liệu sổ cái với các loại chứng từ khác trước khi in sổ sách kế toán (Ví dụ: đối chiếu sổ 111 với sổ quỹ và biên bản kiểm kê quỹ; sổ 112 với Sổ phụ ngân hàng; Sổ hàng tồn kho (TK Loại 15* với Bảng tổng hợp nhập xuất tồn; Sổ tài sản cố định (TK 211;213;214) với Bảng khấu hao tài sản cố định; Sổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn (TK 142 và 242) với Bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn… trước khi in sổ sách kế toán)
  • Hướng dẫn cách xem báo cáo tài chính; Cách in ấn chứng từ và sổ sách; Hướng dẫn cách xuất sổ sách từ phần mềm ra excel; Hướng dẫn cách xem sổ cái và sổ chi tiết
  • Giải đáp các vướng mắc của học viên trong suốt quá trình học (Từ nguyên lý kế toán đến hóa đơn chứng từ Thuế và phần mềm kế toán).
  • Sau khi thực hành xong phần mềm kế toán, các bạn sẽ được giảng viên hướng dẫn 1 buổi về thực hành kế toán trên EXCEL để các bạn có thể tự làm và đối chiếu số liệu với dữ liệu đã nhập trong phần mềm. Cung cấp miễn phí cho bạn FILE EXCEL để làm kế toán.

Comments